Badania, diagnoza i terapia logopedyczna

Gabinet Logopedyczny Żuczek oferuje  diagnozę i terapię dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej i wadami wymowy.

Diagnoza logopedyczna dzieci obejmuje badanie umiejętności, których brakuje na danym etapie w rozwoju dziecka. Diagnoza osób dorosłych skupia się na określaniu trudności artykulacyjnych, sprawności motorycznych narządów artykulacyjnychNa podstawie diagnozy tworzony jest indywidualny plan terapii logopedycznej.

Terapia logopedyczna obejmuję stymulację narządów mowy, wykorzystując terapię miofunkcjonalną, dzięki które wspierane są funkcje prymarne, usprawnianie motoryki językai  warg, izolację oraz precyzyjność ich ruchów. Plan terapii dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Terapia oboejmuje również stymulowanie funkcji poznawczych, porzez wykonywanie ćwiczeń ogólnorozwojowych. 

Terapia logopedyczna może być wsparta elastycznym terapeutycznym tapingiem, jeśli isteniej taka potrzeba. 

Terapia neurologopedyczna obejmuje stymulację następujących obszarów:

 • analiza i synteza wzrokowa;
 • analiza i synteza słuchowa;
 • kategoryzacja;
 • relacje czasowe i przestrzenne;
 • szeregowanie;
 • pamięć symultaniczna;
 • pamięć sekwencyjna;
 • myślenie przyczynowo-skutkowe;
 • grafomotoryka.

Oferta kierowana jest do:

 • Dzieci zagrożonych autyzmem;
 • Dzieci z Zespołem Downa;
 • Dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy;
 • Dzieci z dysleksją;
 • Dzieci z niedosłuchem;
 • Dzieci jąkających się;
 • Dorosłych jąkających się;
 • Dzieci z afazją;
 • Dzieci dwujęzycznych;
 • Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Dzieci z wadami wymowy;
 • Dorosłych z wadami wymowy.

 

Cennik

Diagnoza logopedyczna - 180zł / 60 minut

  • wywiad z rodzicami;
  • ocena rozwoju mowy;
  • ocena sprawności motorycznej narządów artykulacyjnych;
  • omówienie  wyników badania. 

Diagnoza neurologopedyczna z wykorzystaniem standaryzowanego Testu KOLD (Karty Oceny Logopedycznej Dziecka).

2 spotkania obejmujące wywiad z rodzicem oraz badanie dziecka, które obejmuje: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulacja i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia), umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia).

450 zł - 2x60 minutowe spotkanie 

550 zł - 2x60 minutowe spotkanie oraz pisemny opinia 

Terapia logopedyczna: 110 zł / 50 min

Terapia logopedyczna + elastyczny terapeutyczny taping: 140 zł / 50 min

Wydanie pisemnej opinii z wynikami diagnozy lub postępów terapii: 100 zł 

Płatność gotówką, przelewem.

Zajęcia grupowe i indywidualne w żłobkach, przedszkolach, szkołach -  ceny ustalane indywidualnie.